ESG proces

Underskriver af UNPRI

Accunia underskrev de internationalt anerkendte UNPRI-principper i februar 2018. Hermed forpligtede Accunia sig til at støtte op om et mere bæredygtigt finansielt system. UNPRI står for United Nations Principles for Responsible Investment, og de seks principper, Accunia har skrevet under på, er:

Princip 1: Vi vil inkorporere ESG-forhold i vores investeringsanalyse og beslutningsproces.

Princip 2: Vi vil være aktive investorer og ejere, der vil inkorporere ESG-forhold i vores ejerskabspolitik og handlinger.

Princip 3: Vi vil opsøge den nødvendige information om ESG-forhold hos de virksomheder, som vi investerer i.

Princip 4: Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen.

Princip 5: Vi vil samarbejde for at forbedre vores effektivitet i at implementere principperne.

Princip 6: Vi vil rapportere vores proces og fremskridt med at få implementeret principperne.

Ved at underskrive UNPRI har Accunia indvilliget i periodisk at rapportere om vores ansvarlige investeringsaktiviteter. Formålet med dette er at forbedre international transparens med hensyn til vores investeringer.

PRI er verdens ledende fortaler for ansvarlig investering. PRI arbejder for bedre at forstå investeringseffekten af ESG-faktorer, samt at støtte det internationale netværk af underskrivere af UNPRI i implementeringen af disse faktorer i deres investeringsbeslutninger. PRI fokuserer på de langsigtede interesser for underskriverne i de finansielle markeder og økonomier, som de handler i, og i sidste ende for miljøet og samfundet som helhed.

PRI er en uafhængig aktør, der ikke handler for egen profit, men opfordrer investorer til at bruge ansvarlige investeringer til at forbedre deres afkast og risikostyring. PRI arbejder sammen med politiske beslutningstagere fra hele verden, men er ikke tilknyttet nogen regering. Samarbejdet er støttet af, men er ikke en del af, de Forenede Nationer.

ESG screening

Accunia har opdelt sit investeringsunivers i tre kategorier: direkte investeringer, indirekte investeringer og indeks-investeringer. Direkte investeringer består af virksomheder og enheder, som vi direkte investerer i. Investeringer i aktivt forvaltede fonde, såsom tredjeparts forvaltede CLO’er, bliver betegnet som indirekte investeringer. Endelig er indeks-investeringer karakteriseret ved at være investeringer i passive indeks.. Som vist i Figur 1 er omkring 95% af Accunias investeringer ESG screenet på nuværende tidspunkt.

Accunia forsøger at undgå investeringer, der er kendetegnet ved grov og systematisk: forsømmelse af menneskerettigheder og arbejdsvilkår, miljøskadelig aktivitet, eller korruption.

Figur 1: Accunias Investeringer

Screening af direkte investeringer

Accunia investerer ikke i virksomheder eller juridiske enheder, hvis omsætning hovedsageligt kommer fra:

a) udvinding af termisk kul eller produktion af elektricitet ved hjælp af kul

b) produktion eller handel med kontroversielle våben

c) produktion eller handel med tobak

d) levering af tjenester relateret til hasardspil

Under hensyntagen til de ovennævnte generelle restriktioner og afgrænsede produkter/industrier, inddeler vi alle direkte investeringer i henhold til systemet vist i Figur 2.

Figur 2: ESG bedømmelse af direkte investeringer

Screening af indirekte investeringer

For indirekte investeringer, hvor eksterne managere laver den endelige investeringsbeslutning, er Accunias analyse baseret på denne managers tilgang til ESG. ESG-analysen baserer sig på seks ESG-faktorer, skitseret i Figur 3. Efter vi har analyseret de seks faktorer, vurderer vi for hver manager, om de kan komme på vores ESG white-list.  Accunia investerer kun i managere på vores white-list.

Figur 3: ESG analyse af vores indirekte investeringer

ESG-komite

ESG-komiteen består af nedenstående personer og mødes mindst en gang i kvartalet for at diskutere ESG-forhold på aktuelle investeringer, opdatere forretningsgange og lave anbefalinger til bestyrelsen angående ændringer af ESG-politikken.

Henrik Nordby
Chief Executive Officer

Magnus Bruun Jacobsen
Head of Structuring

Christian Grane, CFA
Portfolio Manager

Jacob Jensen
Chief Business Officer, Partner

Caspar Møller
Head of Risk Management

Klaus Runge
Chief Compliance Officer