ESG proces

Underskriver af UNPRI

Accunia underskrev de internationalt anerkendte UNPRI-principper i februar 2018. Hermed forpligtede Accunia sig til at støtte op om et mere bæredygtigt finansielt system. UNPRI står for United Nations Principles for Responsible Investment, og de seks principper, Accunia har skrevet under på, er:

Princip 1: Vi vil inkorporere ESG-forhold i vores investeringsanalyse og beslutningsproces.

Princip 2: Vi vil være aktive investorer og ejere, der vil inkorporere ESG-forhold i vores ejerskabspolitik og handlinger.

Princip 3: Vi vil opsøge den nødvendige information om ESG-forhold hos de virksomheder, som vi investerer i.

Princip 4: Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen.

Princip 5: Vi vil samarbejde for at forbedre vores effektivitet i at implementere principperne.

Princip 6: Vi vil rapportere vores proces og fremskridt med at få implementeret principperne.

Ved at underskrive UNPRI har Accunia indvilliget i periodisk at rapportere om vores ansvarlige investeringsaktiviteter. Formålet med dette er at forbedre international transparens med hensyn til vores investeringer.

PRI er verdens ledende fortaler for ansvarlig investering. PRI arbejder for bedre at forstå investeringseffekten af ESG-faktorer, samt at støtte det internationale netværk af underskrivere af UNPRI i implementeringen af disse faktorer i deres investeringsbeslutninger. PRI fokuserer på de langsigtede interesser for underskriverne i de finansielle markeder og økonomier, som de handler i, og i sidste ende for miljøet og samfundet som helhed.

PRI er en uafhængig aktør, der ikke handler for egen profit, men opfordrer investorer til at bruge ansvarlige investeringer til at forbedre deres afkast og risikostyring. PRI arbejder sammen med politiske beslutningstagere fra hele verden, men er ikke tilknyttet nogen regering. Samarbejdet er støttet af, men er ikke en del af, de Forenede Nationer.

ESG-screening af investeringsuniverset

Accunia har opdelt sit investeringsunivers i tre kategorier: direkte investeringer, indirekte investeringer og indeks-investeringer. Direkte investeringer består af virksomheder og andre enheder, som vi direkte investerer i. Investeringer i aktivt forvaltede fonde, såsom tredjeparts forvaltede CLO’er, bliver betegnet som indirekte investeringer. Endelig er indeks-investeringer karakteriseret ved at være investeringer i passive indeks. Som vist i figur 1 er omkring 95% af Accunias investeringer ESG screenet på nuværende tidspunkt.

Accunia forsøger at undgå investeringer, der er kendetegnet ved grov og systematisk: forsømmelse af menneskerettigheder og arbejdsvilkår, miljøskadelig aktivitet, eller korruption.

Figur 1: Accunias investeringer februar 2021

Bæredygtighedsrisici

Bæredygtighedsrisici er den del af den samlede investeringsrisiko, der er relateret til ESG-forhold. Accunia tager højde for disse risici gennem sin generelle due dilligence for investeringer. Accunia har udarbejdet politikker, der sørger for den eksplicitte integration af bæredygtighedsrisici i vores proces for investeringsbeslutninger.

Det er ikke en del af Accunias investeringsstrategi at tage unødige bæredygtighedsrisici eller at undgå dem helt. Bæredygtighedsrisici, ligesom alle andre typer af risici, bør kompenseres gennem investeringens risikopræmie. Derfor forventer vi ikke, at bæredygtighedsrisici vil påvirke afkastet hverken positivt eller negativt.

Bæredygtighedsrisici indgår som et led i den fundamentale kreditanalyse for alle Accunias direkte investeringer. For indirekte investeringer tager Accunia højde for investeringsforvalterens politik for bæredygtighedsrisici og Accunia kan desuden fra tid til anden vælge at screene de underliggende porteføljer. Ved indeks-investeringer med sikkerhed i form af værdipapirer, bliver pågældende værdipapirer analyseret for bæredygtighedsrisici ud fra de samme principper som direkte og indirekte investeringer.

Accunia redegør for vores due dilligence på investeringer over for potentielle kunder. Dette inkluderer, hvorledes vi tager højde for bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutninger.

Accunias lønpolitik sigter efter at skabe incitament til langsigtet værdiskabelse for Accunias kunder og investorer. Accunia belønner ikke at tage unødige bæredygtighedsrisici.

Negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer og EU taksonomi

Accunia tager på nuværende tidspunkt ikke hensyn til væsentlige negative bæredygtighedsvirkninger, som det er forstået ud fra gældende EU-lovgivning. Vores ESG-politik har generelle eksklusionskriterier baseret på grov og systematisk forsømmelse af menneskerettigheder og arbejdsvilkår, miljøskadelig aktivitet eller korruption. Disse generelle restriktioner sigter efter at mindske væsentlige negative bæredygtighedsvirkninger. Accunia tager desuden ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Accunia følger udviklingen i den gældende lovgivning og markedsstandarder tæt, og vi har til hensigt at opdatere vores politik derefter.

Fremme af miljømæssige og sociale karakteristika

Accunia sigter efter at fremme miljømæssige og sociale karateristika i sine direkte og indirekte investeringer ved at overholde standarderne og restriktionerne fastsat i Accunias ESG-politik. Accunia anvender al pålideligt information, vi har tilgængeligt, til at vurdere investeringer ud fra et ESG-synspunkt, dette inkluderer eksempelvis investeringsdokumenter, prospekter, virksomhedshjemmesider, offentlige registre, tilsynshjemmesider og tredjeparts dataudbydere.

Figur  2: Overblik over Accunias investeringsprodukter

 

ESG-screening af direkte investeringer

Accunia investerer ikke i virksomheder eller andre juridiske enheder, hvis omsætning hovedsageligt kommer fra:

a) udvinding af termisk kul eller produktion af elektricitet ved hjælp af kul

b) produktion eller handel med kontroversielle våben

c) produktion eller handel med tobak

d) levering af tjenester relateret til hasardspil

Under hensyntagen til de ovennævnte generelle restriktioner og afgrænsede produkter/industrier, inddeler vi alle direkte investeringer i henhold til figur 3.

Figur 3: ESG bedømmelse af direkte investeringer

Før en eventuel direkte investering, vil den blive holdt op mod kriterierne fastsat i Accunias ESG-politik. Dette indgår som et led i investeringsanalysen. Vi anser det at udstederen eller udstederens koncerns har børsnoteret gæld eller egenkapital, som en tilstrækkelig indikator for god governance. I tilfælde af, at der ikke foreligger noteret gæld eller egenkapital, vil der før en eventuel investering blive foretaget en governance-analyse.

ESG-screening af indirekte investeringer

For indirekte investeringer, hvor eksterne managere laver den direkte investeringsbeslutning, er Accunias analyse baseret på denne managers ESG-proces. ESG-analysen baserer sig på de seks ESG-faktorer vist i figur 5. Efter at have analyseret de seks faktorer, vurderer vi for hver manager, om de kan komme på vores ESG white-list.  Accunia investerer kun i managere på vores white-list.

Accunia har udarbejdet en ESG-scoringsmetodik for indirekte investeringer ud fra analysen af de seks ESG-faktorer. Eksterne forvaltere er analyset ud fra disse faktorer, før de eventuelt gives en score på en skala fra 1 til 10.

Figur 4: ESG bedømmelse af indirekte investeringer

Den samlede score udregnes ved at give en score fra 1 til 10 for hver faktor. Den endelige score udregnes som et gennemsnit de enkelte faktorer. Dog vil en ekstern manager der har underskrevet UNPRI, som minimum modtage en score på 5. Figur 4 oven for viser skalaen ud fra dens tilhørende handlinger og revurderinger.

Figur 5: ESG analyse af vores indirekte investeringer

I forbindelse med analyse af indirekte investeringer, bliver managerens ESG-politik og tilhørende adfærd vurderet som et led i due dilligence af manageren. Såfremt manageren udviser grov forsømmelse af principperne i Accunias ESG-politik, vil Accunia ikke investere i managerens CLO’er. Managere af CLO’er bliver reguleret af deres lokale finansielle tilsyn, hvilket sikrer god ledelsespraksis.

ESG-komite

ESG-komiteen består af nedenstående personer og mødes mindst en gang i kvartalet for at diskutere ESG-forhold på aktuelle investeringer, opdatere forretningsgange og lave anbefalinger til bestyrelsen angående ændringer af ESG-politikken.

Henrik Nordby
Chief Executive Officer

Magnus Bruun Jacobsen
Head of Structuring

Christian Grane, CFA
Portfolio Manager

Jacob Jensen
Chief Business Officer, Partner

Caspar Møller
Head of Risk Management

Klaus Runge
Chief Compliance Officer