Skip to main content

Investment Grade

Fonden investerar i europeiska investment grade -obligationer med hög ränta

Läs mera
Nyckeltal

Investment Grade

6,0%

Förväntad internränta före kostnader

Fonden har en hög förväntad avkastning på grund av särskild tillgång till europeiska CLO-förvaltare.

Inflation

Rörlig ränta

Fonden skyddar dina tillgångar mot inflation, eftersom räntorna i fonden anpassar sig till den gällande räntenivån.

Tillgångar

191.685.000 EUR

Fondandelsserien i DKK är börsnoterad och EUR-andelsserien är onoterad. Danske Bank fungerar som förvaringsinstitut och sk. marketmaker.

Fondens avkastning

Fonden investerar i CLO-obligationer och behåller dessa fram till förfallodatum. Som investerare erhåller du en stabil avkastning från obligationernas kapitalvinster och räntebetalningar, som baserar sig på en marknadsränta och en räntemarginal.

Fondens risk

På basen av fondens faktiska och modellerade historiska avkastningsfluktuationer ger detta upphov till hur fonden placeras i riskbarometern till vänster. Riskbarometern anger risken utifrån dessa matematiska historiska värden.

Fonden investerar i värdepappern, vilket är förknippat med ett antal typer av risker, inklusive likviditetsrisk, risk för speciella händelser, kreditrisk, valutarisk och motpartsrisk.

Denna fond är mest lämplig för investerare med en investeringshorisont på minst 5 år. Du kan inte förlora mer än det du har investerat för.

Läs mera om risker i Väsentlig information till investerarna

Investment grade -obligationer med hög ränta

Fonden investerar i europeiska CLO-obligationer från utvalda kapitalförvaltare. Alla obligationer som väljs ut till fonden har ett kreditbetyg på minst BBB och är alltid betygsatta av minst två oberoende kreditvärderingsinstitut. Fonden innehåller mer än 50 noterade obligationer med en indirekt allokering till över 500 olika seniorsäkrade lån.

Då lånen är som nämnt seniorsäkrade, betyder detta att de har bästa prioritetsställning (senioritet) inom företagets kapitalstruktur. Totalt är fonden exponerad mot över 500 företag och väldiversifierad både geografiskt och mellan olika sektorer.

Läs mera om CLO:er

Investera i obligationer med rörlig ränta

Fondens underliggande obligationer betalar en fast ränta plus en rörlig ränta. När inflationen ökar, stiger vanligtvis även räntenivån. Stigande räntor, förutsatt allt annat oförändrat, betyder en högre avkastning för fonden. Fonden erbjuder därmed investerarna ett skydd mot stigande inflation.

Stabila utbetalningar

Genom att investera i Investment Grade-fonden erhåller du som investerare en löpande kvartalsvis räntebetalning. Avkastningen utbetalas som utdelning till ditt konto varje kvartal och fonden har utbetalat ca. 5 % årligen sedan fondens börsintroduktion. Utbetalningarna bör bli, enligt vår bedömning, högre framöver på grund av förväntningar om stigande räntor.

Hur kan man uppnå en förväntad avkastning på 6%?

CLO-obligationer erbjuder en betydligt högre ränta jämfört med traditionella företagslån med motsvarande rating. Den högre räntan baserar sig på den överavkastning som reglerings-, komplexitets- och likviditetespremierna erbjuder.

Läs mera

Information till investerare

Faktablad

Faktabladet anger fondens nuvarande sammansättning och innehav samt den historiska avkastningen.

Information

Information om kostnader och risker.

Förvar

Danske Bank fungerar som förvaringsinstitut och granskas av Ernst & Young, Danmark.

Börsnoterad

Fondandelsserien i DKK är börsnoterad och EUR-andelsserien är onoterad.

Du kan investera i fonden via Accunia: DK0060804136

Kontakta oss

Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi dig fortast möjligt eller hitta din kontakt direkt på websidan.

Team