Skip to main content

Alpha Credit

Fonden investerar i europeiska högavkastande high yield-obligationer

Läs mera
Nyckeltal

Alpha Credit

9,6%

Förväntad internränta före kostnader

Fonden har en hög förväntad avkastning på grund av särskild tillgång till europeiska CLO-förvaltare.

Inflation

Rörlig ränta

Fonden skyddar dina tillgångar mot inflation, eftersom räntorna i fonden anpassar sig till den gällande räntenivån.

Tillgångar

Ca 26.650.000 EUR

Fonden förvaltas av Accunia Fondsmæglerselskab A/S, fondadministrationen sköts av Grit Fondbolag Ab och SEB Helsingfors är förvaringsinstitut för fonden.

Fondens avkastning

Fonden investerar i CLO-obligationer och behåller dessa fram till förfallodatum. Som investerare erhåller du en stabil avkastning från obligationernas kapitalvinster och räntebetalningar, som baserar sig på en marknadsränta och en räntemarginal.

 

Fondens risk

På basen av fondens faktiska och modellerade historiska avkastningsfluktuationer ger detta upphov till hur fonden placeras i riskbarometern till vänster. Riskbarometern anger risken utifrån dessa matematiska historiska värden.

Fonden investerar i värdepappern, vilket är förknippat med ett antal typer av risker, inklusive likviditetsrisk, risk för speciella händelser, kreditrisk, valutarisk och motpartsrisk.

Denna fond är mest lämplig för investerare med en investeringshorisont på minst 5 år. Du kan inte förlora mer än det du har investerat för.

Läs mera om risker i Väsentlig information till investerarna

High yield med betydligt högre ränta

Fonden investerar i europeiska CLO-obligationer från utvalda kapitalförvaltare. Största delen av fondens obligationer har en kreditrating mellan BB och B samt är alltid betygsatta av minst två oberoende kreditvärderingsinstitut.

Då lånen är som nämnt seniorsäkrade, betyder detta att de har bästa prioritetsställning (senioritet) inom företagets kapitalstruktur. Totalt är fonden exponerad mot över 500 företag och väldiversifierad både geografiskt och mellan olika sektorer.

Läs mera om CLO:er

Investera i obligationer med rörlig ränta

Fondens underliggande obligationer betalar en fast ränta plus en rörlig ränta. När inflationen ökar, stiger vanligtvis även räntenivån. Stigande räntor, förutsatt allt annat oförändrat, betyder en högre avkastning för fonden. Fonden erbjuder därmed investerarna ett skydd mot stigande inflation.

Stabila utbetalningar

Fonden har både tillväxt- och avkastningsandelar. Avkastningen utbetalas som utdelning till avkastningsandelarnas konton årligen. Fonden har utbetalat 4,0% årligen sedan fondens lansering.

Hur kan man uppnå en förväntad avkastning på över 9%?

CLO-obligationer ger en betydligt högre ränta jämfört med traditionella företagslån med motsvarande rating. Den högre räntan baserar sig på den överavkastning som reglerings-, komplexitets- och likviditetespremierna erbjuder.

Information till investerare

Faktablad

Faktabladet anger fondens nuvarande sammansättning och innehav samt den historiska avkastningen.

Information

Information om kostnader och risker.

Förvar

Accunia Fondsmæglerselskab A/S fungerar som portföljeförvaltare. SEB Helsingfors fungerar som förvaringsinstitut och GRIT Fondbolag Ab administrerar fonden. Fondens revisor är CGR Kristina Sandin med Ernst & Young Finland som revisorssuppleant.